Responsive image

Tầm soát ung thu buồng trứng – Xét nghiệm CA-125

𝐓𝐀̂̀𝐌 𝐒𝐎𝐀́𝐓 𝐍𝐆𝐔𝐘 𝐂𝐎̛ 𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛ 𝐁𝐔𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐔̛́𝐍𝐆 𝐃𝐄̂̃ 𝐃𝐀̀𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐗𝐄́𝐓 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐂𝐀-𝟏𝟐𝟓
Tầm soát ung thu buồng trứng – Xét nghiệm CA-125
𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑈𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 (𝐺𝑙𝑜𝑏𝑜𝑐𝑎𝑛, 2020) 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑈𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 2020 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑚 2,2 % 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̆́𝑐.
✅𝑼𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒌𝒉𝒂́ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒐̛̉ 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃. 𝑻𝒖𝒚 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒐̛̉ 𝒈𝒊𝒂𝒊 đ𝒐𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̣̂𝒏, 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂́𝒑 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒅𝒖̀ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒂̀𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊, 𝒕𝒂̂𝒏 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏.
👉𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡: “𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘𝑦̀, 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑠𝑜𝑎́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜̛ 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂ 𝐶𝐴 125 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢.
👉𝐶𝑎𝑟𝑐𝑖𝑛𝑎𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛 125 (𝐶𝐴 125) 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑙𝑦𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔: 𝑢 𝑛𝑎𝑛𝑔, 𝑢 𝑥𝑜̛ 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔… 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝐶𝐴 125 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔.
✅𝑿𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑪𝑨 125 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊̉ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒐̣𝒄 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖𝒚 𝒄𝒐̛ 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 đ𝒆̂̉ đ𝒂́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂́ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒅𝒐̃𝒊 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒕𝒂́𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕.
✅𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖𝒚 𝒄𝒐̛ 𝒄𝒂𝒐, 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒂̂̀𝒎 𝒔𝒐𝒂́𝒕 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈, 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒐̂̀𝒎:
👉𝑃ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 55 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖
👉𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̆́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑣𝑢́, 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑏𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑚𝑎̣𝑐 𝑡𝑢̛̉ 𝑐𝑢𝑛𝑔 (ℎ𝑎𝑦 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑛𝑖𝑒̂𝑚 𝑚𝑎̣𝑐 𝑡𝑢̛̉ 𝑐𝑢𝑛𝑔)
👉𝑇𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑣𝑢́
👉𝐶𝑜́ đ𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝐵𝑅𝐶𝐴1 𝑣𝑎̀ 𝐵𝑅𝐶𝐴2
👉𝐶ℎ𝑢̛𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖
👉𝑉𝑜̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ
——————————-
𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒄𝒉𝒂̂̉𝒏 đ𝒐𝒂́𝒏 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒄 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ 𝒙𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄, đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈!
📞Hotline: 0914.496.516
🏫97 Hải Phòng- quận Hải Châu- thành phố Đà Nẵng

TIN XEM NHIỀU NHẤT

chỉ số bao nhiêu thì bị tiểu đường 103940 Lượt xem
Chỉ Số Bao Nhiêu Thì Bị Tiểu Đường – Cách Đo Chính Xác Nhất Bệnh đái tháo đường là căn bệnh nguy hiểm và chiếm tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân ...
ý nghĩa xét nghiệm huyết học 103199 Lượt xem
Xét nghiệm huyết học là gì? Ý nghĩa của các chỉ số trong xét nghiệm máu Xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm được sử dụng nhiều nhất trong các xét nghiệm y khoa. Đóng vai ...
79252 Lượt xem
Đường huyết sau ăn 2 tiếng bao nhiêu là bình thường Chỉ số đường huyết là nồng độ glucose trong máu, nồng độ này thay đổi liên tục trong ngày. Đường huyết là chỉ ...
69960 Lượt xem
Dấu hiệu sớm khi mang thai Mục lục bài viết Những dấu hiệu rất sớm khi mang thai có xuất hiện ở mọi phụ NữThường xuyên đi tiểuChảy máu ...
57005 Lượt xem
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NGỨA DO NHIỄM GIUN SÁN Ngứa do nhiễm giun sán có những biểu hiện giống như các bệnh về da liễu. Việc điều trị và phòng ngừa cần phải ...
35733 Lượt xem
Uống thuốc phơi nhiễm HIV có ảnh hưởng gì không? Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, thuốc điều trị phơi nhiễm HIV có tác dụng phụ rất lớn. Vì vậy, bạn chỉ ...
-->